maandag 5 november 2012


TPACK…. Wat houdt dat in EN wat kunnen we er mee doen?

Wil je niet lezen en toch weten wat TPACK is?
Kijk dan naar het volgende filmpje:


 
TPACK gaat dus over ‘out of the box denken’ gecombineerd met een goede mix van inhouden, technologie en pedagogiek. Maar hoe ziet dit er dan uit?

Hier beneden een plaatje waar je dit in vrijwel 1 oogopslag kunt zien.

In mijn basisschool periode was er nog niet veel mogelijk op technologisch gebied. Voor de docenten was er een computer en er was een computerruimte voor de leerlingen voor een aantal oefeningen op te doen. Bijv. het maken/oefenen van tafels. Ook was er geen digiboard op school aanwezig.

Vandaar dat ik stijf achterover viel toen ik mijn eerste stage ging lopen en er meerdere computers beschikbaar waren en in bijna elk klaslokaal een digiboard hing. Het onderwijs is dus op technologie veranderd. Laten we zo zeggen, ze hebben meer tot hun beschikking. Maar nu moet ook al deze technologie ingezet worden. Het onderwijs van vandaag moet dus passen bij al deze technologie. 

 
Wat kunnen we er nu mee?

Er bestaat een spel, genaamd TPACK the game. Een spel voor het spelen met deze vernieuwingen in het onderwijs.

In het onderwijs heb je vaak een bepaalde kwaliteit nodig. Dit is inspelen op situaties en de belevingswereld van de kinderen. Vaak zijn kinderen bezig met de technologie van nu. Dit kun je dus goed combineren met je lessen. TPACK the game is ontwikkeld om te leren zaken uit je mouw te schudden en in te spelen op een situatie.

Maar hoe kom je aan een nieuw idee wat je zo doet met de leerlingen? Daarvoor is dit spel ontwikkeld. Ontwikkeld door ZUYD.

 

 Hoe ziet het spel er inhoudelijk uit?
 In dit spel zitten 4 verschillende vormen van kaarten:

1.       Content.
2.       ICT werkvorm.
3.       Informatie.
4.       Didactische werkvorm.

De eerste stap in dit spel is het rapen van 3 kaarten. Waarvan je nummer 1 en 3 blind moet kiezen. Maar als eerst kies je een content. Bijv. veters strikken.
De 2 kaarten die blind gekozen worden, zijn bijvoorbeeld spel uit de categorie didactische werkvorm en wiki uit de categorie ICT werkvorm.
Nu is de volgende stap het verzinnen van een les aan de hand van de gekozen 3 kaarten. Vaak heb je kaarten die niet bij elkaar passen waardoor je anders moet gaan denken. Dit is het ‘out of the box’ denken.
De volgende stap in het spel is het verzinnen van een ICT-werkvorm, een content en een didactische werkvorm trekken. Op een aantal content-kaartjes staat zelf verzinnen. Door deze kaartjes blijft het spel vernieuwend.
Denk bij de ICT-werkvorm aan bijv. beamer, smartboard enz.

 
Dit spel is voor iedereen te downloaden op de volgende site: http://www.tpack.nl/zelf-aan-de-slag.html

woensdag 26 september 2012

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken…

Wat houdt dat in?
Opbrengstgericht werken is werken naar een betere opbrengst. Vaag maar waar......
Scholen, en voornamelijk basisscholen zijn altijd bezig met het ontwikkelen van hun onderwijs en het streven naar betere resultaten. Vaak kunnen ze met een beetje meer inzet van het team of door andere prioriteiten te stellen meer opbrengsten behalen. Ze kunnen dan meer uit de kinderen halen en zorgen voor betere resultaten binnen de klas en schoolbreed.
Als een school opbrengstgericht gaat werken zullen ze een plan van aanpak moeten maken. Ook dit weer schoolbreed. Hieronder een handig stappenplan hoe je met de school opbrengstgericht kunt werken.Hoe kunnen wij er mee werken?

Er is voor het opbrengstgericht werken een stappenplan. Scholen die dus zwak beoordeeld zijn door de inspectie gaan een verbetertraject in. Het scheppen van voorwaarden, het traject zelf en de opbrengsten ervan monitoren is een taak van het bestuur om de scholen te helpen.
Monitoren is een cyclisch proces (Zie cirkel hierboven): Plan- Do- Check- Act- Plan- Do……

De voorwaarden en de uitleg van elke stap is hieronder beschreven:
Voorwaarden
 • Er is een goed plan van aanpak
 • U hebt vertrouwen in het leiderschap van de directeur
 • U hebt vertrouwen in de veranderbereidheid van het team
 • U kent de schoolspecifieke risicofactoren (bijvoorbeeld verandering van leerlingenpopulatie)
 • Uw bestuurlijke rol is duidelijk.

Stap 1 – Plan
Stel vast:
 • Wie de monitor uitvoert
 • Wat u wilt weten, welke informatie daarvoor nodig is en welke bronnen en instrumenten worden ingezet
 • De tijdsplanning en taakverdeling
 • Hoe er wordt gecommuniceerd en wie de communicatie op zich neemt.

Stap 2 – Do Uitvoeren:
 • Informatie (laten) verzamelen over de resultaten, over het proces en het tijdpad
 • Feedback geven
 • Begeleiden bij aanpassingen van het plan
 • Nagaan in hoeverre alle betrokkenen hun rol op zich nemen
 • Een monitorrapportage (laten) schrijven.

Stap 3 – Check

Checken betekent:
 • Nagaan of de monitorrapportage vertelt wat u wilt weten
 • Deze gegevens aanvullen met wat u weet door gesprekken en werkbezoeken
 • De resultaten met de schoolleider bespreken.

Stap 4 – Act
Besluiten nemen:
 • Een oordeel vellen over het proces en de resultaten van het traject
 • Beleidsinterventies vaststellen voor het vervolgtraject
 • Verantwoorden aan Inspectie, ouders en andere betrokken
 • De cyclus opnieuw starten.
In het volgende filmpje wordt kort uitgelegd wat opbrengstgericht werken is:

Als laatste heb ik nog een voorbeeld voor jullie van basisschool Broekhem in Valkenburg aan de Geul.
Begin 2008 constateerde de inspectie bij twee scholen van Stichting jong Leren uit Maastricht en Heuvelland, onvoldoende kwaliteit. “Alle reden om eens goed bij ons eigen functioneren stil te staan”, vertelt Huub van Kruchten, bovenschools manager van de stichting. “We hebben de scholen van meet af aan meegegeven: het is niet jullie probleem maar ons probleem.”

Huub van Kruchten: “We concludeerden al snel dat we te laat zicht hadden gekregen op de onderwijskwaliteit van onze scholen. Als het allemaal goed gaat, ben je misschien niet meer zo alert als zou moeten. Maar we hebben in korte tijd geleerd dat de school waar het ogenschijnlijk goed mee gaat misschien wel het meeste risico loopt.”

Kwaliteit
“Tot het moment dat de Inspectie met het negatieve oordeel kwam, werkten we met een formulier waarop we voor iedere school de belangrijkste resultaten hadden samengevat. Samen met de directie bespraken we bijvoorbeeld de leerlingaantallen, het marktaandeel en de financiële situatie. Achteraf bleek die aanpak onvoldoende om de onderwijskwaliteit te waarborgen. Daarom zijn we gaan nadenken over een goed early warning systeem, om zodoende de kwaliteit beter in beeld te brengen en de scholen een instrument in handen te geven om die kwaliteit te monitoren. Uiteindelijke hebben we de rollen omgedraaid. De directies van de scholen stellen een verantwoordingsrapportage op en wij gebruiken die rapportage in onze gesprekken met de managementteams van de scholen.”

Ondergesneeuwd “De directeuren van onze basisscholen hadden jarenlang telkens meer aan hun hoofd gekregen dan alleen het onderwijskundig leiderschap. Niet zo gek als je bedenkt wat er allemaal op hen afkomt. Ze moeten zich met heel veel zaken tegelijk bezighouden. Sommige directeuren spraken bijvoorbeeld met passie over beheer en minder over onderwijs of wat er in de klas gebeurde. Als je niet uitkijkt, raakt het onderwijs in die veelheid van taken een beetje ondergesneeuwd.”

Geen duidelijke lijn
Wim von Wersch, directeur van OBS Broekhem, bevestigt dit beeld. “De Inspectie noemde ons een zwakke school terwijl we ons op alle fronten uit de naad werkten. Eerlijk gezegd deden we wel veel maar er was geen duidelijke lijn en we maakten niet alles af waar we aan waren begonnen. Iedereen bij ons was koning in zijn eigen klas maar we hadden geen zicht op de eisen die de overige leerjaren stelden. We accepteerden met zijn allen die bestaande situatie totdat we het vertrouwen van de Inspectie kwijt raakten. Je kunt wel vinden dat je de dingen goed doet, maar dat betekent nog niet dat je ook de goede dingen doet.”

De school had echter geen keus. Veronique Bekkering, adjunct-directeur en leerkracht, vertelt: “Onze eerste reactie was dat ze het allemaal verkeerd zagen. Wij vonden juist dat we een uitstekende school zijn. Maar we moesten wel veranderen om te voorkomen dat de Inspectie na een volgend bezoek nog harder zou ingrijpen. We hadden geen keus. We realiseerden ons dat we alles nog in eigen hand hadden, we konden nog bijsturen maar we moesten het wel zelf doen.”

Verbetertraject Om de benodigde expertise in huis te halen, werd KPC Groep ingeschakeld. “Zij maakten een analyse van de situatie en rapporteerden wat allemaal beter kon. Het werkte uitstekend dat Wilma Willems van KPC de verdere begeleiding deed, iemand die we vertrouwden en ons bij de hand nam. Onder haar begeleiding werd een plan van aanpak op onze situatie toegespitst. Zij begeleidde het verbetertraject en coachte ons team. In twee maanden waren we klaar om van start te gaan.”

Wim von Wersch: “KPC Groep adviseerde ons een plan te maken voor de korte en de lange termijn. Voor de korte termijn was het zaak om verbeteringen in gang te zetten die zo snel mogelijk resultaat zouden opleveren. Snel resultaat motiveert enorm en is aanjager voor verdere verbetering. Daarvoor analyseerden we ons eigen leerkrachtgedrag. We zagen dat we meer eisen aan onze leerlingen konden stellen en dat we de leerlingen beter konden begeleiden bij het zelfstandig werken. We hebben toen ook de Cito resultaten van de groepen zeven en acht bekeken. Dat leidde tot individuele leerplannen voor een deel van onze leerlingen. Kortom met opbrengstgericht onderwijs aan de slag te gaan brachten we een vliegwiel van kwaliteitsverbetering op gang.”

Adjunct-directeur Veronique Bekkering vult aan: “Snel resultaat haalden we bij voorbeeld door heel bewust te werken aan de woordenschat van de leerlingen. Leerlingen zoeken nu uit zichzelf woorden op en vragen ernaar. Ook de groepsdoelen voor rekenen, taal en lezen zijn opnieuw geformuleerd. Die werden uitgangspunt voor de onderwijsinhoud en het bevorderingsbeleid.”

Uit het dal Heeft deze aanpak gewerkt? Wim von Wersch. “Onze Citoresultaten zijn in een jaar tijd enorm verbeterd. Binnen een jaar voldeden we weer aan de eisen van de Inspectie. Opmerkelijk snel als je ziet uit welk dal we omhoog moesten klimmen.” Volgens Veronique Bekkering is de dagelijks praktijk sterk veranderd. “Leerkrachten weten nu precies wat de kinderen in hun klas nodig hebben en hoe ze de leerlingen moeten begeleiden. We grijpen niet meer zo makkelijk naar het beschikbare materiaal zonder goed te kijken naar wat een kind nodig heeft. We proberen zo goed mogelijk op individuele leerlingen en situaties in te spelen.” We zijn veel praktischer gaan werken. Vroeger hadden we vaak meer handelingplannen dan leerlingen. Nu hebben we de leerlingen in de klas beter geclusterd waardoor ze elkaar optimaal ondersteunen en wij ons beter kunnen richten op kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Al met al hebben we wel meer werk gekregen maar het uitstekende resultaat maakt dat meer dan goed.”

Structurele begeleiding
Wim von Wersch benadrukt dat er toch nog veel werk aan de winkel is. “We zijn er nog niet, dat zegt de Inspectie ook, maar we zijn wel op de goede weg. Onze nieuwe werkwijze moet over de hele linie en voor alle vakken worden ingevoerd. We zijn blij dat er extra geld vrijgemaakt is voor structurele begeleiding. Vier keer per jaar organiseren we een onderlinge klassenconsultatie. We beoordelen elkaars lessen aan de hand van een kijkwijzer, gebaseerd op ons verbeterplan. We hebben de deuren van onze lokalen opengezet. Zo leren we van elkaar en staan we open voor nieuwe ideeën. KPC Groep helpt ons nu nog met het borgen van het reken- en taalonderwijs. Onze verslaglegging moet bijvoorbeeld goed zijn. We moeten precies kunnen zeggen hoe een kind ervoor staat. Zo zorgen we ervoor dat we blijven doen wat we hebben afgesproken.”

Bovenschools management
Huub van Kruchten benadrukt de verantwoordelijkheid van het bovenschoolse management. “Onze scholen moeten zich blijven ontwikkelen. Wat gisteren goed was, hoeft dat nu niet meer te zijn. Daarom helpen we onze directeuren zo goed mogelijk de kwaliteit van de scholen te verbeteren. In de ‘jong Leren Academie’ kunnen ze kennis opdoen en ervaring met elkaar te delen. Daarnaast werken wij met regionale groepen van vijf scholen. Hierin bespreken de directeuren nieuwe ideeën, ontwikkelingen, problemen en oplossingen. Zo werken we samen aan de kwaliteit van ons onderwijs, op de korte en de lange termijn.”

donderdag 13 september 2012


Recensie 021- spel

Nu zie ik mensen al denken, wat is dit voor een spel? Ja, dat dacht ik ook toen ik het de eerste keer hoorde. Daarom zal ik eerst even de omschrijving van het spel tonen.

Dit is van de volgende site: http://www.educatheek.nl/021-Spel_174055.html

 
021 Spel - Hoe zie jij het onderwijs in de 21ste eeuw?

Ga met je collega's in gesprek over het onderwijs binnen jouw school. Het O21 spel heeft ruim 40 stellingen die leidraad bieden in de discussie rondom jouw visie op onderwijs in de 21ste eeuw.

De volgende zeven vaardigheden staan centraal:

- samenwerken,

- probleemoplossend vermogen,

- ICT-geletterdheid,

- creativiteit,

- kritisch denken,

- communiceren en

- sociale en culturele vaardigheden.

Dit zijn zoals u ziet ook de vaardigheden die je nodig hebt in de 21e eeuw.

Voor wie?
Voor leerkrachten en schoolleiders

Mijn mening:

Mijn mening zal niet objectief genoeg zijn om te beoordelen of dit een spel is wat u graag of juist niet zou doen met het team op school.

Dit omdat we het spel hebben gedaan in de opstart van de minor waar al veel verteld werd over andere zaken. Ik was dus niet volledig geconcentreerd bezig met dit spel. Waardoor ik ook niet de inhouden weet van het spel en wat wel en niet bij het spel of bij de minor hoort.

We zijn begonnen met de kaartjes te verdelen in groepen over de 21st century skills. Vanuit daar zijn we met onze groep steekwoorden op gaan schrijven, in een woord web om erachter te komen wat dit begrip inhoudt.

Daarna zijn we over gegaan op een aantal stellingen die verwerkt kunnen worden op verschillende manieren, waar ieder dus een eigen mening over vormt.

Dit zijn we gaan meten aan de hand van een mentimeter. Wat is mentimeter? Mentimeter is een programma waar je de stellingen op kunt plaatsten. Via een code kun je vervolgens met je telefoon of laptop of zelfs stemkastjes jouw mening geven over deze stelling. Projecteer je dit vervolgens op het SMART-board, dan kun je zien hoeveel personen op een bepaald antwoord gestemd hebben. Vanuit hier ontstaat dan een discussie over vragen die betrekking hebben op de 21e eeuw met al zijn ontwikkelingen.
Vooral het stemmen via laptop vond ik interessant om te zien. Ik had hier nog nooit van gehoord en dit was dus voor mij een technologische vernieuwing in mijn loopbaan.
Deze manier van werken, met vragen en stemmen, is een leuke manier om in de klas te gebruiken. Je kunt dit zelf maken op www.mentimeter.nl.
Bij dit spel is het naar mijn mening de bedoeling discussies op te wekken binnen het team over de veranderingen en vernieuwingen van het onderwijs en de kijk van verschillende personen op de toekomst.

 
Is het zinvol om te doen met het team?

Ik denk dat het zinvol is om met het hele team wat bestaat uit jong en oud te discussiëren over de toekomst van het onderwijs met alle nieuwe technologieën en wat jij als docent of jullie als team kunnen doen om het voor de ‘snel ontwikkelende’ technische kids spannend te houden en te werken binnen de belevingswereld van deze kids en te ontdekken welke vaardigheden wij als team dan nodig hebben.

maandag 10 september 2012

Anybookreader??????

EEN SPREKENDE LABELPEN wat kunnen wij hier mee in het onderwijs?

De anybookreader is een sprekende labelpen die je vooral in de onderbouw van het basisonderwijs goed kunt gebruiken bij het oefenen van een goede uitspraak en klemtoon.

Hoe werkt deze anybookreader?
Met deze pen kun je labels oftewel plaatjes sprekend maken met een bijpassende tekst die door jezelf als docent opgenomen is.
Door op de aanknop te drukken kun je de tekst inspreken en als je de pen erna bij de sticker houdt weet de pen dat de tekst bij dat label hoort.

Wat kunnen wij ermee in het onderwijs?
Door deze pen met bijpassende labels kun je kinderen zelfstandig laten werken aan de uitspraak van woorden die horen bij het label. Leerlingen kunnen de pen bij een plaatje houden en horen zo wat er op het plaatje staat. Doordat jij als docent dit ingesproken hebt is het een vertrouwde stem voor de leerlingen en kunnen ze dus zelfstandig luisteren naar hoe je woorden uitspreekt.

Het lijkt mij een goede oplossing om zo te werken in plaats van bijvoorbeeld flitskaarten en kringgesprekken over woorden. Natuurlijk zijn ook klassikale gesprekken belangrijk maar om te differentiëren binnen een klas is de anybookreader een perfecte ontwikkeling binnen het onderwijs.

Voor meer informatie of het bestellen van dit product kijk dan even op de website: http://ikkannietpraten.sclera.be/documenten/labelpen.pdf

donderdag 6 september 2012

21st century skills.


Wat houdt dit eigenlijk in?
De 21st century skills zijn de vaardigheden die men in de 21e eeuw nodig heeft. We verdelen ze in de volgende 7 vaardigheden:
 • Creativiteit
 • Communicatie
 • ICT- geletterdheid
 • Kritisch denken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Samenwerking
 • Sociale en/of culturele vaardigheden

Wat kunnen wij als docenten hier nu mee?
Als docent kun je proberen deze vaardigheden in je lessen toe te passen. Onze maatschappij verandert voortdurend zo ook de manier waarop onderwijs gegeven wordt. In het onderwijs moeten de kinderen opgeleid worden om in de toekomst te kunnen functioneren. 80% van de leerlingen die nu primair onderwijs genieten, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen! Welke kennis, vaardigheden en attitudes ze voor die toekomstige banen nodig hebben, is bijna onmogelijk op dit moment in te schatten.
Wel kunnen we aan de hand van onderstaande cirkel ons onderwijs aanpassen aan de 21e eeuw.

21st century skills

Is het moeilijk deze vaardigheden je eigen te maken? NEE.
Nu zeg ik dat wel zo makkelijk maar ik ga er dan ook vanuit dat we het samenwerken wel ontwikkeld hebben op school of op je werkplek. Daar hoort ook al de communicatie bij. Of dit nu face-to-face is of via de mail. Communiceren zijn wij in ons beroep dagelijks mee bezig.
De sociaal/culturele vaardigheden zijn we in het onderwijs ook de hele dag mee bezig. Of jij deze sterk ontwikkeld hebt kun je zien aan de punten die er bij horen hieronder in de afbeelding. Deze zijn voor mij een van de belangrijkste in de huidige maatschappij. Ook omdat we steeds meer culturen in een klas krijgen.

Creativiteit wordt in het onderwijs gevraagd. Mijn mening hierin is dat je een les moet proberen te koppelen aan de belevingswereld van de kinderen. Laat je als docent inspireren door waar de leerlingen mee bezig zijn. Zij zijn onze toekomst.

Ben je nu geprikkeld door deze vaardigheden en wil je meer weten erover?
Hieronder een aantal links naar interessante site's en filmpjes.

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/21st-century-skills/

http://www.leraar24.nl/video/3287


 

Digibord


In deze tijd hebben de meeste groepen in de basisschiool een digibord in de klas. In het middelbaar onderwijs zie je dit nog niet veel.
Maar wat is een digibord eigenlijk? Hieronder vinden jullie een korte beschrijving over wat een digibord is en hoe je het gebruikt.

Wat is een digibord?
Een digitaal schoolbord is een groot bord dat gevoelig is voor aanrakingen.Het bord staat in verbinding met een beamer en een computer. De beamer projecteert het beeld van de PC op het scherm. Het digibord is niet alleen te gebruiken via de computer maar ook te besturen met de hand doordat het gevoelig is voor aanraking. Bij dit bord horen pennen en een wisser. Je kunt hiermee dus ook schrijven op het bord met verschillende kleuren en het met de 'gum' weer wissen.

Gebruik van een digibord in de klas.
In de klas is het een meerwaarde voor je lessen. Je lessen worden visueel en interessanter voor de kinderen.
Zo kun je tijdens je les gewoon schrijven op het bord maar je kunt ook plaatjes en filmpjes laten zien. Ook kun je spellen spelen samen met de kinderen via het digibord die te maken hebben met het onderwerp waar je mee bezig bent bijv. tafels oefenen op tijd.
Via digibord zijn ook speciale lessen te verkrijgen die gericht zijn op onderwijs en het digibord.

Het digibord is makkelijk te gebruiken door kinderen en dus ook door ons docenten. Wel is het interessant een curcus hierover te volgen want je kunt met een digibord meer dan de meesten docenten weten.

Eigen ervaring.
Op dit moment loop ik stage in het VMBO waar ik geen lessen geef in lokalen waar een digibord hangt. Wel gebruiken we veel beamers waar we dus wel foto's en filmpjes kunnen laten zien. In de voorafgaande jaren heb ik veel met het digibord gewerkt en merkte dat ik nog veel moest leren.
De leerlingen in de klas gingen er snel en goed mee om en zo heb ik bijv. de tafels snel geoefend met de kinderen in een competitie vorm. Dit is te vinden op www.onlineklas.nl

Als de mogelijkheid er is om te werken met een digibord is het een hele aanwinst voor jou als docent maar ook voor de leerlingen.

Groetjes Yildez
Ons onderwijskundig adviesbureau is in de lucht!!!!!!
Wil je meer weten? Kijk dan even op onze website: www.jeyenzo.jouwweb.nl